Aktivističke web stranice


Na ovom mjestu predstavljamo organizacije, platforme i inicijative za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj, uz napomenu da ovaj popis nije iscrpan te da će se redovito nadopunjavati. S obzirom na njihovo područje djelovanja, organizacije su svrstane prema generaciji ljudskih prava koja štite ne isključujući njihov rad samo na jednu kategoriju.


Ljudska prava prve generacije su građanska i politička prava i u prvom se redu odnose na zaštitu prava pojedinca u odnosu na državu i njen represivni aparat. Obuhvaćaju pravo svake pojedine osobe na zaštitu njegovog/njezinog fizičkog integriteta i sigurnosti, zaštitu od diskriminacije, slobodu misli, savjesti, vjere, govora i izražavanja, pravo na informiranje, pravo na privatnost, pravo na pravično suđenje, pravo na sudjelovanje u političkom životu zemlje, pravo na udruživanje, pravo na okupljanje, pravo na peticije, pravo na glasanje i slična prava. Kao takva sadržana su u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima te europskoj Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.


Autonomna ženska kuća Zagreb

B.a.b.e.

Centar za građanske inicijative Poreč

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

CESI

Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar

Centar za žene žrtve rata

Centar za ženske studije

CMS

DOCUMENTA

DODIR

DUGA

GONG

Građanski odbor za ljudska prava

Hrvatski pravni centar

Hrvatsko novinarsko društvo

Inicijativa za podršku izbjeglicama Dobrodošli!

Iskorak

Kuća ljudskih prava

LORI

MIRamiDA Centar

Mreža antifašistkinja Zagreba

Protagora

QUEER

QUEER ZAGREB

Sjaj - udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama

Srpsko narodno vijeće

Udruga za nezavisnu medijsku kulturu

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Udruga za samozastupanje

TransAid

ZAGREB PRIDE

ZAMISLI

Ženska pomoć sada

Ženska sobaLjudska prava druge generacije odnose se na ekonomska, socijalna i kulturna prava kojima se jamče jednaki uvjeti i tretman građana u odnosu na ostvarenje prava na odgoj i obrazovanje, prava na rad, prava na socijalno i zdravstveno osiguranje, na udruživanje u sindikate, na posebne mjere zaštite djece i mladeži, prava na kulturu i sudjelovanje u znanstvenoom napretku i sl. Također su sastavim dio Opće deklaracije o ljudskim pravima te Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima.


Akademska solidarnost

Ambidekster

BRID

BLOK

Centar za radničke studije

Clubture

Forum za slobodu odgoja

GOOD inicijativa

Hepatos

Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara

Hrvatska udruga sindikata

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Koalicija udruga u zdravstvu

Korak po korak

Kurziv

Matica hrvatskih sindikata

Most

Mreža mladih Hrvatske

Multimedijalni institut

Nezavisni hrvatski sindikati

Novi sindikat

Plenum Filozofskog fakulteta

RODA

Savez osoba s invaliditetom Hrvatske

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Sindikat Nova solidarost

Sindikat Preporod

Slobodni filozofski

Terra

Udruga radničkih sindikata Hrvatske

Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga

Udruga za promicanje istih mogućnosti

Ljudska prava treće generacije su ona prava koja nadilaze prava pojedinaca te obuhvaćaju grupna prava, poput prava na zdrav okoliš, na samoodređenje, na ekonomski i socijalni razvoj, na prirodna bogatstva, pravo na međugeneracijsku solidarnost i sl. No, za razliku od prava prve i druge generacije, koja su neprikosnovena i neotuđiva prema međunarodnom pravu, prava treće generacije spadaju u tzv. prava koja se teži ostvariti, budući da je njihova zaštita u domeni suvereniteta svake pojedine države.


ACT grupa
Brodsko ekološko društvo
Eko Pan
Ekološka udruga Krka Knin
Eko-Zadar
Inicijativa Srđ je naš
ODRAZ
Pravo na grad
Sunce- udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj
Zelena akcija
Zelena Istra
Zeleni Osijek
ZMAG
Žmergo
Društvo afrikanaca u Hrvatskoj
Are You Syrious?


* Ako želite da se i ime Vaše udruge/inicijative nađe na ovom popisu javite nam se na info@solidarna.hr

** Slika na vrhu stranice mijenjat će se ovisno o aktualnim kampanja/inicijativama koje i na ovaj način podržavamo.