Fond Desa & Jerko Baković

Fond „Desa i Jerko Baković“
za podršku školovanju siromašne djece i mladih

SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost pokrenula je u veljači 2018. godine Fond „Desa i Jerko Baković“ zahvaljujući velikodušnoj donaciji gospođe Dese Baković koja je odlučila SOLIDARNOJ donirati 600.000 kn za pokretanje programa podrške  školovanju siromašne djece. Fond „Desa i Jerko Baković“ pruža financijsku,materijalnu i stručnu podršku školovanju siromašne djece i mladih, i to prvenstveno osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta koja su izložena materijalnoj deprivaciji, riziku socijalnog isključivanja i diskriminacije, a pritom u svojoj okolini možda nemaju adekvatnu podršku za razvoj samopouzdanja i vještina  potrebnih za uspješno školovanje.


Ove godine, program stipendiranja i popratne stručne podrške obuhvatit će potrebe koje se odnose na aktualnu školsku godinu 2017./18. te narednu školsku godinu 2018./19. Namjera je Zaklade SOLIDARNA prikupiti i dodatna donatorska sredstva kako bi Fond postao trajni izvor podrške za djecu i mlade kojima socio-ekonomska deprivacija otežava uspješno školovanje.  


Fondom izravno upravlja Zakladno vijeće Fonda „Desa i Jerko Baković“ kojem predsjeda sveučilišni profesor u mirovini i istaknuti aktivist za zaštitu ljudskih prava Zoran Pusić, a članice su psihologinja Iskra Pejić koja je ujedno i zamjenica predsjednika, socijalna pedagoginja Martina Horvat te ljudskopravaške aktivistkinje Biljana Pusić i Vesna Teršelič. Za administrativne i organizacijske poslove i podršku Zakladnom vijeću zadužen je izvršni tim Zaklade – upraviteljica Marina Škrabalo, tajnik Ivan Blažević i stručna suradnica Petra Mađerčić. Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora donosi Zakladna uprava SOLIDARNE na prijedlog Zakladnog vijeća Fonda „Desa i Jerko Baković“.


Odluke o dodjeli financijske i materijalne potpore temeljit će se na analizi svake pojedinačne prijave koja će se prikupiti putem izravnih konzultacija sa socijalnim i odgojno-obrazovnim radnicima u javnim ustanovama te sa voditeljima/cama programa organizacija civilnog društva usmjerenih na suzbijanje siromaštva te socijalno uključivanje i obrazovanje djece i mladih.
S obzirom na dosadašnje filantropsko djelovanje gospođe Baković i njezinog pokojnog muža Jerka u suradnji sa Građanskim odborom za ljudska prava u područjima pogođenima ratom, primarni, no ne i isključivi geografski fokus će se usmjeriti na male sredine na Kordunu, Baniji i rubnim područjima prema Lici i Gorskom kotaru.


Kriteriji za prijave i podršku kroz Fond „Desa i Jerko Baković“:

⦁    Dob: od 10 do 18 godina – osnovnoškolci viših razreda i srednjoškolci
⦁    Razina školovanja: osnovna škola ili bilo koja srednja škola u skladu s djetetovim odabirom te roditeljskom i stručnom procjenom najboljeg interesa djeteta
⦁    Motivacija za školovanje: dijete je motivirano dalje se školovati i ulagati vrijeme i energiju u razvoj vlastitih kompetencija, izražava interese za određena znanja i vještine, a dosadašnji školski rezultati ukazuju na to da ima šansu, uz adekvatne uvjete, uspješno završiti srednjoškolsko školovanje (početna prosječna ocjena: 3,0 ili više).
⦁    Prebivalište:
⦁    Prioritet: Kordun, Banija, Lika i Gorski kotar
⦁    Druge male i nerazvijene sredine
⦁    Izvanredno (a s obzirom na druge kriterije): veliki gradovi
⦁    Socio-ekonomski status:
⦁    Siromaštvo roditelja ili skrbnika
⦁    Nedostatak potrebnih resursa u neposrednoj okolini za kvalitetno školovanje (obitelj, lokalna zajednica, javni sustav stipendiranja i sustav socijalne skrbi)
⦁    Životne okolnosti:
⦁    Izloženost riziku diskriminacije i socijalnog isključivanja uslijed pripadnosti nekoj marginaliziranoj grupi (nacionalne manjine, invaliditet, status stranca, druga boja kože, kronična bolest, manjinska seksualna orijentacija…)
⦁    Odrastanje u disfunkcionalnoj obitelji ili izvan obitelji (djeca iz socijalno ugroženih obitelji, djeca zatvorenica, djeca bez roditelja – odrastanje u udomiteljsim obiteljima ili domovima)
⦁    Izostanak adekvatne odgojne podrške u obitelji (roditelji ili drugi članovi obitelji nisu u mogućnosti djetetu pružati potrebnu odgojno-obrazovnu podršku iz različitih razloga – preopterećenost egzistencijom, invaliditet, dob, bolest, obrazovni deficit)
⦁    Izloženost nasilju (djeca žrtava obiteljskog nasilja, djeca žrtve nasilja)
⦁    Kronična bolest ili invaliditet
⦁    Geografska dislociranost

Oblici podrške kroz Fond „Desa i Jerko Baković“

S obzirom na nalaze istraživanja o siromaštvu djece i namjeru što veće komplementarnosti s drugim javnim i privatnim programima podrške školovanju djece i mladih, Fond „Desa i Jerko Baković“će se fokusirati na višegodišnju, individualiziranu i obuhvatnu podršku u sljedećim oblicima:
⦁    financijska i materijalna podrška srednjoškolskom školovanju djece izvan mjesta prebivališta (sufinanciranje učeničkog doma, školskih knjiga i pribora, IKT opreme, prehrane, džeparca, dodatnih troškova poduke i pomoći u učenju, izvannastavne aktivnosti, školski izleti itd.),
⦁    financijska i materijalna podrška uspješnom završetku osnovnoškolskog obrazovanja za djecu viših razreda osnovne škole (troškovi za školske knjige i pribor, IKT oprema, dodatna poduka i pomoć u učenju, izvannastavne aktivnosti, školski izleti)
⦁    individualno savjetodavno praćenje svakog djeteta korisnika programa od strane stručne osobe iz djetetove odgojno-obrazovne okoline s kojom je dijete ostvarilo dobar kontakt temeljen na povjerenju.
⦁    dodatne prilike za razvoj samopouzdanja, kreativnosti i socijalnih vještina (radionice, izleti, kampovi za djecu korisnike Fonda).

Način prijave na Fond „Desa i Jerko Baković“:
Budući da su donatorska sredstva ograničena, prijave na Fond prikupit će se putem izravnih konzultacija sa socijalnim i odgojno-obrazovnim radnicima te sa voditeljima/cama programa organizacija civilnog društva usmjerenih na suzbijanje siromaštva te socijalno uključivanje i obrazovanje djece i mladih, a odluka o financiranju uključuje pet  koraka:
⦁    Iskaz potrebe za podrškom – obrazac (u prilogu) ispunjavaju socijalni, odgojno-obrazovni radnici/e i suradnici/e relevantnih udruga,
⦁    Razmatranje iskaza od strane Zakladnog vijeća putem izravnih konzultacija s prijaviteljima, djetetom i njegovom obitelji
⦁    Odabir savjetnika/ce iz djetetove odgojno-obrazovne okoline koji će pratiti dinamiku školovanja i realizacije financijske podrške pojedinom djetetu
⦁    Izrada individualnog plana podrške školovanju kao podloge za ugovor o stipendiranju u suradnji s roditeljem/skrbnikom, djetetom i savjetnikom/com.
⦁    Ugovaranje financijske podrške/stipendije i realizacija.

Djelovanje Fonda „Desa i Jerko Baković“ u 2018. godini:

Za razvoj Fonda i dodjelu financijskih potpora za školovanje siromašne djece i mladih zaduženo je Zakladno vijeće Fonda „Desa i Jerko Baković“ koje je imenovala Zaklada uprava SOLIDARNE u sastavu Zoran Pusić (Predsjednik), Biljana Pusić, Vesna Teršelič, Martina Horvat i Iskra Pejić. Odluka o dodjeli stipendija u 2018. godini donesena na sjednici održanoj u Zagrebu 6. travnja 2018. godine u Zagrebu.  Prijedlog odluke upućen je istoga dana putem Upraviteljice Zakladnoj upravi SOLIDARNE koja je odluku usvojila 9. travnja 2018.


U razdoblju od 12. ožujka zaključno sa 4. travnja Zakladno vijeće je zaprimilo 35 iskaza potrebe za financijskom podrškom školovanju specifične djece i mladih,  uključujući iskaze potreba za 31 pojedinačno dijete odnosno mladu osobu te 2 iskaza grupnih potreba za podrškom romskoj djeci u Zagrebu (Vrtni put) i Brodu na Kupi (Vučja jama). Odluka o dodjeli financijske i materijalne potpore temeljila se na analizi svakog pojedinačnog iskaza potreba za podrškom, prikupljenih  putem izravnih konzultacija sa socijalnim i odgojno-obrazovnim radnicima u javnim ustanovama te sa voditeljima/cama programa organizacija civilnog društva usmjerenih na podršku socijalnom uključivanju i obrazovanju djece i mladih kao i na podršku roditeljima i obiteljima izloženima siromaštvu i socijalnom isključivanju.

Nakon razmatranja svih iskaza potreba, Zakladno vijeće se odlučilo za individualni pristup odnosno za financiranje potreba pojedinačne djece u skladu s inicijalnim kriterijima Fonda. Zakladno vijeće je odlučilo financijski podržati sve zaprimljene iskaze potreba koji se odnose na individualnu podršku osnovnoškolskom i srednjoškolskom školovanju djece i mladih, budući da svaka pojedinačna situacija odgovara uvjetima Fonda. Iz opisanih potreba, razvidno je da višegodišnja financijska podrška  iz privatnog, fleksibilnog donatorskog izvora može adekvatno odgovoriti na specifične potrebe pojedinog djeteta i unaprijediti životne uvjete za uspješno školovanje. Istodobno, Zakladno vijeće je preporučilo Zakladi SOLIDARNA da se suradnički angažira u podršci Romskom obrazovnom fondu u potrazi za drugim izvorima financiranja održivog rada s djecom u Vučjoj jami (brod na Kupi) i Vrtnom putu (Zagreb) te da savjetnički pomogne dvije mladih prijavitelja koji su u potrazi za stipendijama za studiranje.

Fond „Desa i Jerko Baković“  dodijelio je financijsku podršku odnosno stipendije  za 31 dijete odnosno mladu osobu u dobi od 10 do 18 godina, u svrhu podrške uspješnom osnovnoškolskom odnosno srednjoškolskom školovanju tijekom aktualne (2018./19.) i naredne dvije školske godine (2018./19. i 2019./20.),  u ukupnom iznosu od 500.000 kn. Radi zaštite privatnosti djece i njihovih obitelji, sva imena stipendista neće biti objavljena, dok će se javno komunicirati samo ona iskustva djece za koju ona i njihovi roditelji daju pristanak za javni istup. Radi se o djeci i mladima željnima znanja, kreativnosti i mogućnosti nastavka školovanja u većim sredinama, a koja su izložena siromaštvu i izolaciji, izazovima življenja s kroničnim bolestima i invaliditetom, položaju srpske i romske nacionalne manjine, iskustvima obiteljskog nasilja kao i djeca zatvorenika te djeca koja nemaju adekvatnu roditeljsku skrb.  


Stipendisti Fonda dolaze iz 20 različitih sredina, i to većinom sela i općina na Kordunu, Banovini i rubnim područjima prema Lici i Gorskom kotaru (njih 26), kao i iz područja Međimurja (dvije djevojčice), Slavonije, Rijeke i Zagreba. Podrška Fonda odlazi djeci i mladim iz sljedećih sela, općina i gradova: Banjsko Selo, Banova Jaruga, Donje Bukovlje, Dvor, Puškarovci - Držimurec – Strelec, Mala Subotica, Generalski stol, Gunja, romsko naselje Kursanec, Čakovec, Krnjak, Novska, Petrinja, Plaški, selo Trstenica kraj Vrginmosta,Vojnić, Udbina, Vrginmost, Hrvatska Kostajnica, Sunja, Slavonski Brod, Ogulin (Gavrani), Glina, Rijeka, Zagreb/Beograd.


Uz financijsku podršku, Fond „Desa i Jerko Baković“ ciljano će pribavljati doniranu opremu, knjige, odjeću te dodatne oblike poduke i psihosocijalne podrške u skladu s potrebama pojedinog djeteta, a namjera je organizirati i tematske radionice razmjene znanja i razvoja socijalnih vještina za sve stipendiste. U tome namjeravamo usko surađivati sa savjetnicima/ama i obiteljima svakog djeteta.


Namjera je Fonda i Zaklade SOLIDARNA da  priča o  plemenitom činu gospođe Dese i njezinog pokojnog muža nadahne naše sugrađane i sugrađanke u filantropiji za dječja prava.  U tu svrhu, Zaklada SOLIDARNA  poziva sve sugrađanke i sugrađane da nam se pridruže kao podržavatelji  Fonda Desa i Jerko Baković te da svojim financijskim prilogom, stručnom i materijalnom podrškom obogate Fond svojim doprinosima i podrže rast svakog djeteta u sigurnosti, kreativnosti i prihvaćanju.  Cilj nam je kroz ovu i naredne godine povećati ukupnu vrijednost Fonda „Desa i Jerko Baković“ kako nismo osigurali kontinuitet podrške djeci koju Fond podržava u višegodišnjem ciklusu školovanja te proširili broj naših stipendista u narednim godinama.  


Vaša podrška i donacija za Fond „Desa i Jerko Baković“ najljepši je poklon gospođi Desi za njezin 101. rođendan!
Postanite podržavatelji Fonda „Desa i Jerko Baković“

Namjenski bankovni račun za donacije za Fond „Desa i Jerko Baković“:
HR6324020061500078383, pozivni broj 01-2020 pri Erste&Steiermarkische banci, vlasnik namjenskog računa: SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost.

Kontakt za sve zainteresirane podržavatelje i donatore Fonda „Desa i Jerko Baković“ :
Zoran Pusić, Predsjednik Zakladnog vijeća Fonda, email: zoran.pusic44@gmail.com

Marina Škrabalo, Upraviteljica SOLIDARNE, email: marina.skrabalo@solidarna.hr