Ljudska prava i poslovni sektor

                                                                   protectrespect+remedy-1481339554.jpg

Poslovni sektor treba poštivati ljudska prava što znači da treba izbjegavati sudjelovati u kršenju ljudskih prava i rješavati pitanja kršenja ljudskih prava u koja su uključeni. Odgovornost poštivanja ljudskih prava odnosi se na međunarodno priznata prava, a kao minimum na ona prepoznata u Deklaraciji o ljudskim pravima i principima ILO-a u Deklaraciji o fundamentalnim principima i pravu na rad. Temelje se na UN ovom okviru “Protect Respect and Remedy” namijenjenom vladama za sprečavanje kršenja ljudskih prava od strane trećih osoba.
Odgovornost nalaže:

  • Izbjegavati utjecanje i sudjelovanje u kršenju ljudskih prava i rješavati ih ako do toga dođe;

  • Prevenirati i ublažavati utjecaj na kršenje ljudskih prava povezano s djelovanjem poduzeća kroz proizvod ili uslugu kroz poslovne odnose čak i ako ne utječu na njih direktno.

Kao primjer dobre prakse ističe se Open for Business Coalition koja promovira društvenu toleranciju, nenasilje i aktivno suzbijanje diskriminaicije prema LGBTIQ osobama u poslovnom svijetu. Također, za daljnje istraživanje teme ljudskih prava u poslovnom sektoru odlično mjesto je Business Human Rights stranica – na kojoj se prema temama vrlo lako može doći do informacija i vijestima o djelovanju kompanija po pitanju ljudskih prava. 

Smjernice Ujedinjenih naroda o poslovnom sektoru i ljudskim pravima

Smjernice o poslovnom sektoru i ljudskim pravima razvio je posebni predstavnik Glavnog tajnika za pitanja ljudskim prava i međunarodne korporacije i druge poslovne organizacije John Ruggie. Smjernice su prevedene s engleskog jezika u sklopu projekta „Filantropija za ljudska prava“ kojeg provode GONG, CMS i Documenta uz partnerstvo HR PSOR-a u okviru Fonda za organizacije civilnog društva EGP-a i Kraljevine Norveške čiji je provoditelj u RH Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.  

Smjernice Ujedinjenih naroda o poslovnom sektoru i ljudskim pravima traže od poduzeća da imaju politiku odgovornosti poštivanja ljudskih prava, proces dubinske provjere (due diligence) za identifikaciju i prevenciju kršenja ljudskih prava, procese koji omogućuju sustav popravka utjecaja ili doprinosa kršenju ljudskih prava. Ova odgovornost odnosi se na poduzeća svih veličina djelatnosti vlasništva i strukture. Također, ove smjernice potiču poduzeća da surađuju s dionicima koji su pod utjecajem i koriste rezultate procjene za aktivnosti, koriste kvalitativne i kvantitativne pokazatelje za provjeru svojih utjecaja na ljudska pravajavno izvještavaju, uključuju promišljanja ljudskih prava u poslovne strategije te da povezuju brigu za ljudska prava s upravljanjem rizicima vlastitim kodeksima ponašanja i drugim alatima.

Indeks društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj i Hrvatska gospodarska komora po deveti put provode natječaj Indeks DOP-a, inicijativu za ocjenjivanje dobrovoljnih društveno odgovornih praksi hrvatskih poduzeća. Natječaj se provodi metodologijom koja omogućava poduzećima objektivnu procjenu svojih društveno odgovornih praksi i usporedbu s praksama drugih kroz ispunjavanje upitnika. Ove godine, poduzeća koja sudjeluju u natječaju, imaju prilike po prvi puta sudjelovati i u natječaju za Posebnu nagradu za ljudska prava.

Izvor: hrpsor.hr

Smjernice o poslovnom sektoru i ljudskim pravima

smjernice_poslovnisektro_ljudskaprava_final.pdf