Zakladništvo za ljudska prava: primjeri iz međunarodne prakse

Donosimo Vam drugu u nizu analiza zaklade SOLIDARNA- o zakladništvu za ljudska prava s primjerima dobre prakse. Želimo Vam dati prikaz međunarodnog konteksta- praksi, dionika i trendova- u kojem je zaklada SOLIDARNA kao prva domaća privatna zaklada za ljudska prava nastala te predstaviti nekoliko inovativnih praksi ljudskopravaške filantropije koji mogu poslužiti kao smjernice u radu.

Mobilizacija privatnih resursa – građana i poslovnog sektora – ključna je za fleksibilno javno reagiranje na slučajeve kršenja ljudskih prava i osvještavanje javnosti, putem javnih prosvjeda, istraživačkog novinarstva i brzih zagovaračkih akcija u kojima nužno dolazi do konfrontacije sa strukturama vlasti. Isto tako, privatni novac omogućuje kriznu podršku žrtvama kršenja ljudskih prava, zviždačima i aktivistima pod pritiskom, kao i podršku novim i eksperimentalnim inicijativama pojedinaca, neformalnih skupina i novih udruga koje imaju pravo pokušati ali i ne uspjeti, bez čega ljudskopravaški aktivizam gubi na inovativnosti i kreativnosti. Pritom je važno napomenuti da privatni izvori financiranja ne smiju, niti mogu zamijeniti one javne, nužne za kontinuitet provedbe opsežnih programa trajne podrške marginaliziranim skupinama, već ih treba shvaćati kao komplementarni izvor podrške za inovacije i krizne situacije.

U svrhu učenja i razvitka SOLIDARNE, ali i drugih domaćih filantropskih programa za podršku zaštiti ljudskih prava, pripremljen je ovaj analitički pregled koji nastoji prikazati međunarodni kontekst i načine djelovanja desetak privatnih zaklada za ljudska prava, pri čemu su u fokusu zaklade koje djeluju na prostoru Europe, i to posebno one koje podržavaju ad hoc akcije i nove inicijative, koje se financiranju od priloga građana, te čiji osnivači ne dolaze iz najbogatijih zemalja svijeta. S obzirom na aktualni kontekst sve snažnijih napada na dosegnute standarde zaštite ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj, najveći broj prikazanih zaklada ima upravo ženska ljudska prava u programskom fokusu.

Zakladnistvo_za_ljudska_prava_SOLIDARNA_2017

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!